Skip to navigation Skip to main content

Zpravodaj Skupiny Touax 1/2016

ZPRAVODAJ SKUPINY TOUAX 1/2016

Fabrice-and-Raphael-Walewski-Touax

OBSAH:

1. Vše nejlepší
2. Ohlédnutí za rokem 2015
3. Naše plány do roku 2016


 

VŠE NEJLEPŠÍ

Přejeme vám i vašim rodinám šťastný rok 2016 plný radosti!

Podle očekávání na začátku tohoto roku půjde o období přerodu našeho ekonomického prostředí a obchodů.

Naše přizpůsobení těmto změnám je každodenní výzvou a výsledkem práce, energie a angažovanosti všech. Děkujeme vám za vaše úsilí. Realizovali jsme řadu iniciativ, mnoho z nich bylo úspěšných, některé méně. Do každé z nich jsme však dali vše.

Naše finanční výsledky ukazují, že tuto přechodovou fázi musíme ještě dokončit, ale očekáváme, že naše soustředěné úsilí v roce 2016 přinese ovoce.

Každá divize skupiny TOUAX Group se účastní operativních projektů uvedených níže a strukturálních projektů, které nám poskytují solidní základ do roku 2016.

V myšlenkách se vracíme ke všem obětem teroristických činů a k jejich blízkým ve Francii (sídlo skupiny Touax) i ve všech zemích postiženým během tohoto tragického roku. Tyto události se nás hluboce dotýkají. Jsme přesvědčeni, že touha po společném životě naplněném harmonií, spravedlností a odvahou tváří v tvář extremismu zvítězí. Jsme hrdí na to, že jsme byli vybráni k tomu, abychom se podíleli na přijímání uprchlíků tím, že poskytneme více než 70000 m² modulových staveb, které poslouží jako dočasné ubytování v Německu i jiných zemích.

Čtyři divize a i celá skupina Touax mají napilno a rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům, kteří se podíleli na vzniku tohoto zpravodaje.

Doufáme, že vám rok 2016 přinese úspěch a dobré výsledky!
 
Fabrice & Raphaël Walewski
Společníci a generální ředitelé

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

V tomto roce jsme byli s naší politikou expanze více selektivní. Zaměřili jsme se na strategie, které jsme měli k dispozici, a na optimalizaci využívání našeho stávajícího parku - což jsou pro správce majetku klíčové aspekty prosperity.

Aktivita Divize nákladních železničních vagónů - Touax Rail

Divizi Touax Rail se podařilo v Evropě ke konci roku zvýšit míru využití vozového parku o 7 % na téměř 80 %. Leží před námi však mnoho dalších výzev, abychom se vrátili k ziskovosti, kterou jsme zažívali před rokem 2009. Výše nájemného zůstává nízko, ale provozní náklady, ač lépe spravované, se udržují vysoko. I když máme stále tisíc nepronajatých nadbytečných vagónů, jsme na dobré cestě.

Aby divize Touax Rail zvýšila efektivitu a provizi převzala správu přibližně 2000 vagonů v Evropě, které byly dříve v držení General Electric. Tyto vagony pořídili naši bankovní partneři a konsorcium investorů. Osvědčila se výborná týmová spolupráce mezi odděleními správy majetku, financí, IT a lidských zdrojů společně s operativními týmy.

Touto transakcí se park vagónů v naší správě rozšířil o 23 %, což nám umožňuje expandovat ve Velké Británii a posílit naši pozici v Evropě. Tato nová flotila také umožňuje další diverzifikaci našich produktů a lepší služby pro dopravce, speditéry i průmyslové klienty. S radostí jsme přivítali bývalé týmy GE Rail Service, které posílily naše technické a provozní know-how. Divize Touax Rail také dokončila dodávku 300 nových vagónů jednomu z předních evropských výrobců automobilů na základě smlouvy o šestiletém pronájmu.

V Asii jsme konečně uvedli do oběhu první dva vlaky po čtyřech letech úsilí a partnerství s předním výrobcem vagónů v Indii (Texmaco). Ty jsou pronajímány na základě desetileté smlouvy s velkou indickou logistickou skupinou. Další čtyři vlaky jsou objednané a měly by být dodány v příštích týdnech. Tímto vývojem a diverzifikací jsme velice potěšeni.

A konečně, jsme se ze strategických důvodů rozhodli pokračovat v omezování naší přítomnosti ve Spojených státech, čímž snižujeme rizika pro nás i naše investory. Udržujeme aktivity na nízké úrovni přibližně 200 vagónů.


Týmy Touax Rail vč. platforem z Irska, Německa a Velké Británie


Aktivity Divize námořních kontejnerů

Tato divize si v roce 2015 udržela ziskovost navzdory výrazně klesajícímu trhu. Tento pokles byl způsoben hlavně útlumem v Číně, který značně snížil importy železné rudy, což vedlo k poklesu oceli. Protože cena námořních kontejnerů je značně vázána na cenu oceli, ceny poklesly na 1400 $ za 20’ kontejner, což je nejnižší úroveň za posledních 12 let.

Tato deflace nevyhnutelně vede ke snížení nájemného při obnovování kontraktů a k tlaku na prodejní ceny. Slabší růst globálního obchodu (mezi 2 a 3 %) také přispěl k dočasné nadbytečné kapacitě v Číně a tlaku na míru využití.

S ohledem na tyto výzvy (které jsou významnější než v roce 2009) týmy na počátku roku omezily investice třetích stran. Díky této opatrné strategii nemáme v Číně žádný nový inventář ladem (na rozdíl od našich konkurentů), lépe jsme předvídali deflaci a nadbytečnou část parku jsme vyřešili letošním prodejem téměř 35000 použitých kontejnerů (náš rekord, co se týče objemu). Inventář, který spravujeme, v roce 2015 poněkud poklesl, ale máme v úmyslu využít nízkých cen k pokračování v růstu v roce 2016.

Aktivity Divize modulových staveb

Tato evropská krize měla dopad na stavební trh, rozpočty místních vlád a tím i na naše obchodní výkony, které se od roku 2013 snížily na hodnotu, která má dopad na celou skupinu. Výzva roku 2015 pro tuto divizi, vedenou novým týmem, spočívala v zahájení návratu k ziskovosti. Průměrná míra využití u této divize se do konce září zvýšila o 7 procentních bodů, z 65 % na 72 %.

Z Polska se znovu stal stabilní trh s možností vzestupu, takže skupina Touax, coby leader v odvětví, dosáhla v tomto regionu některých pozoruhodných úspěchů. Míra využití našeho parku v Polsku v posledních měsících překračovala 90 %. V Německu jsme po dokončení kontraktů na renovaci tepelných elektráren (které představovaly až 40 % našeho parku modulárních budov) čelili značným operativním výzvám na jinak výjimečně příznivém trhu. 

V roce 2015 se otevřely dvě nové pobočky, poblíž Frankfurtu a Mnichova. V Německu jsme v porovnání s předchozími lety ztrojnásobili objem rotací modulů. Téměř všechny moduly, které byly původně pronajaty v rámci kontraktů na tepelné elektrárny, se podařilo pronajmout novým zákazníkům. Vzhledem k objednávkám, které jsme již obdrželi, a kontraktům na 70000 m2 plochy modulů, které jsme již uzavřeli s 20 obcemi přijímajícími uprchlíky, očekáváme v roce 2016 míru využití přesahující 85 %. 
 

Stavba bytových domů pro uprchlíky v Hamburku
 
Náš výrobní závod v České republice je již plně vytížen objednávkami nových modulových objektů, včetně velkého kontraktu na 20000 m² uzavřeného s městem Hamburg. Dodávky budou probíhat po celý rok 2016.

Ve Francii je oživování trhu mírnější a konkurence rychlejší. Rozhodli jsme se provést centralizaci do větších jednatelství a omezit park zintenzivněním našich nabídek prodeje použitého zařízení a repasovaných materiálů. Tato strategie začíná přinášet ovoce. V roce 2015 bylo prodáno 1500 modulů.

Také jsme úspěšně změnili výrobní program našeho závodu v České republice z modulových objektů pro naše použití k modulovým objektům pro externí zákazníky. Co se týče objednávek, výrobní závod v Supíkovicích pracuje na vysoký výkon a očekává se, že za rok vyprodukuje dvojnásobné množství než obvykle.

Ve Španělsku a Beneluxu oživení zatím není znatelné a míra využití činí 41 % respektive 56 %. V zemích Beneluxu však pociťujeme značný nárůst v konzultacích, určitě v souvislosti se sousedním německým trhem, který absorbuje část kapacity místních konkurentů.

V USA zůstává míra využití nízká (54 %), ale prodeje nových modulů rostou daleko více, než jsme očekávali. To naznačuje oživení trhu.

Náš marocký závod na výrobu modulových objektů získal exportní kontrakty, ale marže a objemy zůstaly za naším očekáváním. Bylo však dosaženo mnohých úspěchů při zlepšování našeho procesu kvality tak, abychom splnili naše závazky a dosáhli předpovídaných marží.

Navzdory tomu, že šlo pro náš podnik o další ztrátový rok, bylo dosaženo značného pokroku a rok 2015 zůstane v paměti jako rok, kdy došlo k obratu trendu.


Aktivity Divize říčních člunů

Touax optimalizoval průměrnou míru využití kolem 95 % a zvýšil aktivity v oblasti pronájmů. Flotila Touax se v roce 2015 nerozšířila (125 pronajímaných člunů), protože prioritou byla optimalizace flotily a vyřizování mnoha zpožděných plateb ve východní Evropě a jižní Americe, kde velcí dopravci utrpěli poklesem dopravy železné rudy kvůli nižším cenám a exportům do Číny. Navzdory těmto zvratům a díky své strategii dlouhodobých pronájmů si skupina Touax udržela stabilní úroveň obchodování.


Korporátní oblast

Korporátní týmy byly v průběhu celého roku často oslovovány. Všechny se zapojily do úspěchu výše uvedených operativních a finančních projektů. Také se snaží o předběžnou integraci nových týmů divize Rail, webových projektů a softwaru podnikového managementu, které jsou nezbytné pro nejlepší podnikové postupy a řízené nákupy.


Financování v roce 2015

Dopad oslabení ekonomického prostředí nás přiměl k hledání řešení podnikového financování a průběžnému zajišťování finančních zdrojů. Tyto projekty zaměstnaly korporátní týmy a týmy z každé divize na mnoho měsíců. Snažily se o vysvětlování našich obchodů, naší unikátní komplexní víceoborové a geografické pozice a množství dat týkajících se naší historie a výhledů.

Tento rok započal projektem TIGER, který byl určen k nahrazení bankovního financování financováním tržním. Navzdory zájmu investorů se Skupina nakonec rozhodla tuto operaci nespustit kvůli tomu, že finanční podmínky jsou pro naše podnikání příliš přísné. Nicméně nesmírné množství práce, kterou týmy provedly na analýze a archivování, vedlo k vytvoření mnoha databází vhodných pro budoucí finanční transakce.

V létě 2015 se Skupině Touax podařilo prodloužit splatnost závazků vůči historickým věřitelům, zahrnujícím některé z největších francouzských bank.

Skupina také zahájila nezávislý strategický a finanční audit, aby mohla našim partnerům poskytnout tržní analýzu TOUAX, její strategickou pozici a události, a schválení obchodního plánu do roku 2018. Tato akce byla svěřena konzultačním firmám, které vyhodnotily a schválily tržní prostředí, obchodní modely pro divize TOUAX a projektované příjmy s některými menšími změnami. Tato práce nám pomohla zkompletovat naše různé interní analýzy a pomohla věřitelům s jejich obchodním auditem.

Ve stejné době, v červenci, Skupina vydala obligace v hodnotě 23 milionů € (ve formě obligací převoditelných na akcie - obligací směnitelných na hotovost a nových a existujících akcií) ke konsolidaci dlouhodobého financování.

Všechny tyto operace kombinované s prolongací 55 milionů € ve financování divize Rail nám umožnily zachovat konkurenceschopnou míru financování s průměrným úrokem 3,6 %. Týmům také pomohly v koncentraci na operativní úkoly a na návrat k ziskovosti.

Členky týmu TOUAX se účastní výzvy Zumba Action v boji proti hladu ve světě.

NAŠE PLÁNY DO ROKU 2016

Skupina TOUAX pokračuje v práci na adaptaci a efektivní reakci na měnící se trendy a ekonomické podmínky. Ekonomický růst nabírá obrátky v rozvinutých zemích a klesá v určitých zemích rozvojových, navzdory velmi příznivé měnové politice, která narušuje obchodní modely v mnoha odvětvích. Tyto prvky vytvářejí vysokou deflaci cen surovin, způsobují pokles hodnoty některých zařízení a vyžadují od nás pružné reagování a agilitu v každém z našich oborů.

AKTIVITY V OBLASTI NÁKLADNÍCH VAGÓNŮ

Růst obchodování po železnici v Evropě postupně znovu vzrůstá, ale připravujeme se na nutnost obnovy vozového parku. Leasing je jednou z hlavních metod této obnovy a Skupina k tomuto účelu připravuje operativní management a finanční možnosti.

Růst našeho vozového parku v roce 2015 diverzifikoval naše zdroje příjmů. Výzvou pro rok 2016 je konsolidace narůstající míry využití zaznamenané letos za současného zvyšování cen a optimalizace nákladů na údržbu. V roce 2016 by mělo dojít ke skutečnému návratu standardních zisků, které nám umožní pokračovat ve vývoji.

Touax Rail pracuje na zajištění budoucích udržitelných zdrojů financování a likvidity, konkrétně pomocí fondu, jehož plánem je financování železničních vagónů v hodnotě 85 milionů € v prvním čtvrtletí roku 2016. Tím se v naší bilanci uvolní místo pro trvalý růst. V Asii budeme pokračovat v rozšiřování našich obchodních aktivit zajištěním správného dodání čtyř objednaných vlaků. Doufáme, že podepíšeme další smlouvy o pronájmu, abychom na konci roku měli deset dodatečných vlaků financovaných místními bankami.


Nové vagóny zkonstruované v Polsku pro našeho evropského zákazníka z oblasti automobilového průmyslu

Výroba kontejnerových vagónů v provozu našeho indického partnera Texmaco v Kalkatě

AKTIVITY V OBLASTI NÁMOŘNÍCH KONTEJNERŮ

Míra růstu globálního obchodu poklesla pod hodnotu celkového růstu HDP - hluboko pod dvouciferné hodnoty z minulého desetiletí. To vedlo k dočasnému období přebytku kapacity.

Naši zákazníci začali konsolidovat a vytvářet aliance, aby se mohli s těmito výzvami vyrovnat. To vedlo ke konsolidaci mezi pronajímateli kontejnerů, takže leadeři trhu drží více než 25% tržní podíl.

TOUAX si zachovává pozici vyzyvatele a podporu našich zákazníků, kteří chtějí těžit z nízkých cen při obnově svého vozového parku.

Musíme reagovat zvyšováním objemu našich investic, obzvláště s našimi dlouhodobými investičními partnery a prostřednictvím aktiv fondů, které nám pomohou zvýšit naše stávající a budoucí příjmy z managementu.


AKTIVITY V OBLASTI MODULOVÝCH STAVEB

Poptávka v Polsku je velmi silná a skupina Touax Group si zde upevnila svou vedoucí pozici. Musíme pokračovat v práci na diverzifikaci našich zákazníků (v segmentu stavebnictví a průmysl) a postupně zvyšovat nájemné.

Německý trh plní potřeby přijímání a ubytování uprchlíků. Skupina TOUAX Group je preferovaným partnerem pro obce a úřady, které tyto projekty řídí. Nájemné i objemy prodejů rychle rostou a v roce 2016 budou generovat dobrou ziskovost, pokud se nám podaří zvládnout naše náklady na přípravu a výrobu. Náš závod v České republice je pro tyto trhy významným přínosem a jeho výrobky se setkávají s velkým úspěchem. Míra využití dosahuje v roce 2016 100 %. Musíme zvládnout řízený a ziskový nárůst produkce za současného zachování flexibility.

Podnikání ve Francii pokračuje v transformaci zaměřené na kvalitu dodávek a služeb, kontrolu nákladů na opravy a přípravu a na zjednodušení sortimentu produktů. Musíme získat rámcové smlouvy a pokračovat v odprodeji našeho nadbytečného parku. Pokud v našich snahách nepolevíme, výsledky v roce 2016 se zlepší.

Úroveň výroby v našem marockém závodě stále nesplňuje očekávání, ale jsme svědky narůstajícího příjmu objednávek. Cílem pro rok 2016 je obnovení naší vedoucí pozice v Maroku a rozvoj exportních prodejů do Afriky, což je kontinent se silným růstem.

Stejně důležité je pracovat i v ostatních zemích (Benelux, Španělsko, Brazílie a USA) k dosažení standardní úrovně ziskovosti.

Plány v oblasti obchodu s modulovými stavbami v roce 2016 zahrnují úspěšnou dodávku uprchlických táborů; intenzifikaci marketingového přístupu ke zvýšení míry využívání a nájemného; nastavení organizace ke sdílení nejlepších postupů a zavádění integrovaných systémů managementu (ERP). Integrované systémy managementu jsou určeny k podpoře a zajištění obchodů, ke zvýšení produktivity a k poskytování lepších pracovních podmínek našim partnerům.

Týmy zkoumají projekt financování pro Divizi modulových staveb. Doufáme, že bude zahájen na začátku roku 2016. Tento plán pomůže s financováním cyklu obchodní návratnosti.


AKTIVITY V OBLASTI ŘÍČNÍCH ČLUNŮ

Evropský trh je stabilní, i když některým průmyslovým zákazníkům hrozí dopad nižších cen komodit a obřích fúzí (Holcim-Lafarge). Musíme si tedy udržet těsné vztahy s našimi zákazníky, abychom jim mohli služby poskytovat dlouhodobě.

Jihoamerický trh trpí poklesem cen surovin (nejvíce železné rudy) a jeho dopadem na lokální ekonomiky. Naši zákazníci mají obtíže s naplňováním svých konvojů. Tím se vytváří tlak na lhůty plateb a požadavky na restrukturalizaci kontraktů. Severoamerický trh zažívá pokles míry využití a nájemného v závislosti na hladině vody v řekách a cenách obilí, ale měl by zůstat stabilní.

Vedení divize prošlo v roce 2015 reorganizací. Plány na rok 2016 zahrnují restrukturalizaci určitých kontraktů a řešení i přípravu financování prorůstových operací. Budeme se zabývat zejména financováním od investorů třetích stran a z aktiv fondů.


AKTIVITY NA KORPORÁTNÍ ÚROVNI

Jak bylo uvedeno, týmy správy majetku mají strukturované a inovativní prostředky financování budoucího růstu. Jde o investiční fond v Lucembursku, který byl schválen v listopadu. Nabízení tohoto produktu našim investorům může být zahájeno na začátku roku 2016. To bude jeden z hlavních úkolů letos i v příštích letech.

Tato metoda je dobře známá na mezinárodních finančních trzích a umožňuje finančním investorům snadný přístup k nákupu hmotných aktiv za účelem pronájmu a správy skupinou Touax Group. Tato struktura umožňuje nižší individuální počáteční investice (od 125000 € na investora), sdílené riziko díky odstupňování, zlepšené likviditě a zvýšené bezpečnosti (fondy regulované lucemburskými finančními úřady a vedené nezávislým manažerem). V budoucích letech by tento plán mohl pomoci k nárůstu námi spravovaných aktiv, jejichž objem nyní činí 1,8 miliardy EUR.


AKTIVITY NA ÚROVNI MARKETINGU

Skupina TOUAX také pracuje na podpoře synergií mezi divizemi a Skupinou. Kromě horizontálních finančních služeb i v oblasti správy majetku, lidských zdrojů, daňových a legislativních záležitostí, informačních systémů a nákupu.

Software CRM (řízení vztahů se zákazníky) je prvním nástrojem sdíleným napříč všemi divizemi Skupiny. Bude využíván marketingovým a prodejním personálem k intenzifikaci přístupu k prodejům, kapitalizaci našich existujících sítí a k zajištění kapitálu našich zákazníků.

Software Microsoft Dynamics představuje průmyslový standard a lze k němu přistupovat odkudkoli v režimu online i offline. Je speciálně uzpůsoben potřebám různých divizí na základě společné platformy.

Ve všech divizích je zaváděn ke konci roku 2015 a několik chybějících zemí do něj bude zapojeno v roce 2016. Velké díky vašim IT týmům za tento úspěch.

Zaměření na ZÁKAZNÍKA je podpořeno generálním vedením Skupiny a vedením korporátního marketingu. V rámci výkonného výboru byl vytvořen „Výbor pro zaměření na zákazníka“ (včetně generálních partnerů a CEO, ředitelů divizí a korporátních ředitelů), jehož cílem je nastavení cílů prodeje, přidělování zdrojů, měření výkonů, podpora synergií a sdílení nejlepších postupů napříč zeměmi a divizemi.

Velký dík vám všem a vše nejlepší do roku 2016!

 

 

  • Kontakty
  • Online poptávka